خط مشی کیفیت پارس التک


شرکت پارس التک انرژی محصولات خود را با کیفیت برتر ، مناسب ترین قیمت و زمان ، همراه با نوآوری مستمر و خدمات برتر در شرایط رقابتی به منظور برآورده سازی الزامات استاندارد ISO 9001:2008 از طریق بهبود مستمر و آموزش تامین می نماید و در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه کار خویش قرار میدهد :
  • ارائه محصولات بدون عيب و قابل اطمينان، با کیفیت و کمیت مورد تقاضای مشتری
  • افزایش سطح رضایت مشتریان
  • تحویل به موقع و با قیمت توافق شده با مشتری
  • ایجاد خدمات پشتیبانی در طول دوره توافق شده بامشتری
  • افزایش سهم بازار شرکت در بازار رقابتی ارتباطات داخلی و جهانی
  • بهره وری ، ارتقا و توسعه منابع انسانی و افزایش مشارکت کارکنان
  • بهبود مستمر فرایندهای سازمان
این خط مشی بیانگر تعهد ویژه مدیریت بوده و مسئولیت پیاده سازی ،اجرا و نگهداری سیستم مورد نظر با نماینده مدیریت میباشد. بدینوسیله کلیه پرسنل شرکت متعهد میگردند با مسئولیت پذیری و همکاری همه جانبه با نماینده مدیریت ، نسبت به ایجاد زمینه های اجرا و استقرار سیستم مورد نظر و دستیابی به اهداف فوق الذکر کوشیده و از هیچ تلاشی فروگذار ننماید .

حسین یارمحمدی

مدیریت عامل