راک ODF/OCDF

راک ODF/OCDF پرظرفیت

 

جعبه دیواری توزیع فیبر نوری FAT