پروژه های خورشیدی منفصل از شبکه

سایت BTS کرمان


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     ایرانسل
 • محل اجرا:     کرمان
 • ظرفیت:     8.5 کیلووات - T9294
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

تعداد 164 نیروگاه یک کیلو وات منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     توزیع نیروی برق استان فارس
 • محل اجرا:     روستاهای اطراف استان فارس
 • ظرفیت:     164 نیروگاه یک کیلوواتی

سیستم GEO Battery کاشان


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     ایرانسل
 • محل اجرا:     کاشان
 • ظرفیت:     6 کیلووات - T8142
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه - GEO Battery

سیستم Free Cooling کاشان


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     ایرانسل
 • محل اجرا:     کاشان
 • ظرفیت:     6 کیلووات - T8142
 • سیستم:     Free Cooling - سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

سیستم فتوولتاییک الیگودرز


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     توزیع برق استان لرستان
 • محل اجرا:     روستای الیگودرز
 • ظرفیت:     1.2 کیلووات - T8142
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه - GEO Battery

سیستم فتوولتاییک اداره استاندارد


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     اداره استاندارد
 • محل اجرا:     ایران
 • ظرفیت:     5 کیلووات - T8142
 • سیستم:     Free Cooling - سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

سیستم فتوولتاییک کاشان


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     ایرانسل
 • محل اجرا:     کاشان
 • ظرفیت:     6 کیلووات - T8142
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه - GEO Battery

سیستم فتوولتاییک عراق


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     دفتر عراق
 • محل اجرا:     کردستان عراق
 • ظرفیت:     1.35 کیلووات
 • سیستم:      سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه

نیروگاه 1.2 کیلووات روستای الیگودرز منفصل از شبکه


 • گروه پروژه:     پروژه های خورشیدی سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • کارفرما:     شرکت توزیع نیروی برق
 • محل اجرا:     استان لرستان
 • ظرفیت:     1.2 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک منفصل از شبکه - GEO Battery