پروژه های خورشیدی متصل به شبکه

نیروگاه یک مگاواتی اراک


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     پژوهشگاه نیرو
 • محل اجرا:     استان مرکزی ( اراک )
 • سیستم:     1MW
 • سیستم:     سیستمهای خورشید متصل به شبکه
 • توان:     یک کیلووات

سیستم فتوولتاییک دانشگاه تهران


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     دانشگاه تهران
 • محل اجرا:     تهران
 • ظرفیت:     3.5 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه
 • توضیحات:     تامین تجهیزات جهت نیروگاه 3.5 کیلووات متصل به شبکه دانشگاه تهران

سیستم خورشیدی متصل به شبکه تهران - پارک آبشار


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     شهردای منطفه ۲
 • محل اجرا:     تهران - پارک آبشار
 • توان:     30 کیلووات
 • توضیحات:     استراکجر استفاده شده در این پروژه از نوع پارکینگی می باشد .

سیستم فتوولتاییک سازمان پژوهش


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 • ظرفیت:     20 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

سیستم فتوولتاییک دانشگاه یزد


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     دانشگاه یزد
 • محل اجرا:     یزد
 • ظرفیت:     20 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

سیستم فتوولتاییک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     سازمان پژوهشهای عملی و صنعتی ایران
 • ظرفیت:     20 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی18 سامانه فتوولتاییک 5 کیلوواتی


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     توزیع نیروی برق استان قزوین
 • محل اجرا:     استان قزوین
 • ظرفیت:     90 کیلووات
 • سیستم:     سیستمهای خورشید متصل به شبکه

نیروگاه خورشیدی 17کیلووات متصل به شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     نهاد محترم ریاست جمهوری
 • محل اجرا:     تهران
 • ظرفیت:     17 کیلووات
 • سیستم:     سیستمهای خورشید متصل به شبکه

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سامانه های فتوولتاییک درنهادهای حکومتی


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 • محل اجرا:     تهران
 • ظرفیت:     375 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه
 • توضیحات: 
  1. سازمان نقشه برداری کشور 20 کیلووات
  2. سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران 20 کیلووات
  3. سازمان فرمانداری استان تهران 10 کیلووات
  4. مجلس شواری اسلامی 100 کیلووات
  5. سازمان حفاظت محیط زیست 80 کیلووات
  6. ساختمان وزارت کشور 20 کیلووات
  7. ساختمان علمی و فناوری ریاست جمهوری 10 کیلووات
  8. ساختمان حوزه ستادی وزارت نیرو 10 کیلووات
  9. ساختمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 20 کیلووات
  10. ساختمان وزارت اقتصاد و امور دارایی 70 کیلووات
  11. کمیته امداد امام خمینی 10 کیلووات

تامین تجهیزات 6 سیستم فتوولتاییک 5 کیلووات متصل به شبکه


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     شرکت پیشرو بهینه پژوه
 • محل اجرا:     استان قزوین
 • ظرفیت:     5 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

سازمان انرژی های نو ایران 5 کیلو وات


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     سازمان انرژی های نو ایران
 • محل اجرا:     تهران
 • ظرفیت:     5 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

خرید سیستم ذخیره انرژی الکتریکی وآنادیومی 5 کیلووات با 8 ساعت ذخیره


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     سازمان انرژی های نو ایران
 • ظرفیت:     40 کیلووات
 • سیستم:     سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه

طراحی , تامین و تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین شامل 42 نیروگاه, 140 کیلو وات


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
 • محل اجرا:     استان قزوین
 • ظرفیت:     140 کیلووات

نیروگاه 20کیلووات فتوولتاییک


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه پروژه های خورشیدی
 • کارفرما:     دانشگاه یزد
 • محل اجرا:     یزد
 • ظرفیت:     20 کیلووات

نیروگاه 20 کیلووات فتوولتاییک


 • گروه پروژه:     سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • کارفرما:     سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
 • محل اجرا:     شهریار – کرج
 • ظرفیت:     20 کیلووات